neem contact op

Ben je geinteresseerd in ons aanbod of wil je meer informatie? Bel of mail ons.

Telefoon: 06-29338064
E-mail: info@qpido.nl
Chat: dinsdag en donderdag van 15.00 tot 17.30 uur of op afspraak
Website: www.qpido.nl
WhatsApp en SMS: 06-29338064

  • Hoe ondersteun ik mijn kind
  • Ondersteuning bij relatie en seks problemen
  • Kinderen goed begeleiden en voorlichten

DIRECT ADVIES VINDT U IN ONZE FAQ

ONS HULPAANBOD


Qpido gaat in gesprek met jongens, meisjes, ouders en professionals over twee belangrijke onderwerpen in de puberteit: liefde en seks. Wij bieden een ervaren team van deskundige hulpverleners, psychologen en orthopedagogen. Qpido is werkzaam in de gemeenten Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Noord-Kennemerland en Amstelland en de Meerlanden. Het aanbod zal hieronder worden beschreven.

Julia: Julia richt zich op meisjes die kwetsbaar zijn in hun seksuele ontwikkeling.

Romeo: Romeo richt zich op jongens die moeite hebben met het aangeven van seksuele grenzen en met het accepteren van seksuele grenzen van anderen.

Nova: Nova biedt hulp gericht op meisjes en jongens die onder (psychologische) dwang seksueel uitgebuit zijn.

Voorlichtingslessen 'Liefde is…' op scholen en instellingen: We gaan in gesprek met jongens en meisjes over twee belangrijke onderwerpen in de puberteit: liefde en seks.

Training vlaggensysteem voor ouders en professionals: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren roept vragen op. Zowel bij opvoeders als bij professionals.

Training Seksualiteit en Opvoeden voor professionals: In het kader van de implementatie van het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg biedt Qpido een training aan professionals aan waar het bespreekbaar maken van seksualiteit in de opvoeding van jeugdigen centraal staat.

Voorlichtingsles Sexting en Grooming: In de huidige maatschappij is de rol van het internet en de sociale media groot. Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee en vertaalt zich naar het opgroeien en opvoeden van kinderen.

Trainingen en voorlichtingen op maat: Op aanvraag biedt Qpido ook trainingen een voorlichtingen op maat aan

Ouders: Ouders kunnen terecht voor advies als zij vragen of zorgen hebben over de seksuele ontwikkeling, het aangeven van grenzen of risicovol gedrag.

Professionals: Qpido geeft training en voorlichting aan professionals die in hun dagelijkse werk te maken hebben met risicojongeren.

Chatten: De mogelijkheid bestaat om digitaal een consult te hebben, bijvoorbeeld via de chat.

Julia

Julia richt zich op meisjes die kwetsbaar zijn in hun seksuele ontwikkeling. Het is een meisjesspecifieke begeleiding, waarbij wij ons richten op het seksueel weerbaar maken van meisjes, bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling en het ontwikkelen van een realistisch beeld over liefde, relaties en seks (om op deze manier onder andere seksuele dwang te voorkomen).

Meisjes die in aanmerking komen voor de begeleiding zijn kwetsbare meisjes, meisjes met een laag zelfbeeld en meisjes die zorgelijk gedrag op seksueel gebied vertonen. Voorbeelden zijn meisjes die slachtoffer zouden kunnen worden van loverboys of seksuele dwang, vanuit hun culturele achtergrond of cognitieve vermogens niet of nauwelijks op de hoogte zijn van seks en liefde, hun seksuele geaardheid onderzoeken of veel verschillende seksuele contacten hebben, omdat ze mogelijk behoefte hebben aan aandacht.

Romeo

Romeo richt zich op jongens die moeite hebben met het aangeven van seksuele grenzen en met het accepteren van seksuele grenzen van anderen. Het is een jongensspecifieke begeleiding, waarbij wij ons richten op het voorkomen van seksueel risicogedrag, bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling en het ontwikkelen van een realistisch beeld over liefde, relaties en seks.

Jongens die in aanmerking komen voor Romeo zijn zowel kwetsbare jongens (jongens met een laag zelfbeeld die moeite hebben om hun grenzen aan te geven), als jongens die dader zouden kunnen worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voorbeelden zijn jongens die in de jeugdprostitutie zouden kunnen belanden, onderzoeken of ze op jongens of meisjes vallen, loverboys of jongens die erg onder druk staan van hun groep vrienden. Jongeren kunnen zelf aangeven of zij de voorkeur hebben voor een mannelijke of vrouwelijke hulpverlener.

Nova

Nova biedt hulp gericht op meisjes en jongens die onder (psychologische) dwang seksueel uitgebuit zijn. Nova is een intensieve begeleiding voor jonge, kwetsbare, soms onzichtbare meisjes en jongens tot 23 jaar die zich onder (psychologische) dwang prostitueren. Het doel: uitstap uit een leven waar dreiging van misbruik en risicovolle relaties op de voorgrond staan. Stimuleren tot opbouw van een ander leven en motiveren tot andere keuzes is van belang.

Door te werken aan bewustwording en het vergroten van de zelfredzaamheid worden deze meisjes en jongens sterker. Door hun eigen keuzes te kunnen maken, hernemen ze de regie over hun leven. Het beoogde resultaat is dat deze meisjes en jongens een ander toekomstperspectief ontwikkelen waar zij hoopvol over kunnen zijn. Hierdoor zijn zij sterker en weerbaarder tegen de trekkrachten van de prostitutie en mensenhandelaren en kunnen ze veilige keuzes voor zichzelf maken. Bij deze doelgroep is vaak sprake van complexe problematiek en een langdurige hulpverleningsgeschiedenis in de jeugdzorg. Uit de praktijk blijkt dat het bij deze doelgroep belangrijk is een lange adem te hebben, er te ‘zijn’ - zo kort als mogelijk en zo lang als nodig -, 24/7 beschikbaar en niet veroordelend te zijn. Nova maakt deel uit van een ketensamenwerking met meerdere organisaties zodat de verschillende leefgebieden van de meisjes en jongens versterkt kunnen worden.

Voorlichtingslessen 'Liefde is…' op scholen en instellingen.

We gaan in gesprek met jongens en meisjes over twee belangrijke onderwerpen in de puberteit: liefde en seks. Meisjes leren grenzen voelen en aangeven. Jongens worden zich bewust van het beeld dat ze over meisjes en vrouwen hebben en hoe ze hen benaderen. Jongens en meisjes worden zich bewust van de risico’s van sociale media.

'Liefde is…' bestaat uit vier voorlichtingslessen voor jongens en meisjes op de middelbare school die in de 3e klas zitten. Het doel van de lessen is dat jongeren op een respectvolle manier met elkaar om leren gaan en hierbij de grenzen van de ander leren respecteren. De lessen worden gegeven door ervaren hulpverleners van Spirit, jongens krijgen les van mannen, de meisjes van vrouwen. Gedurende deze 4 weken wordt er iedere week een ander thema gedurende de les behandeld. De thema’s zijn: Seksualiteit, Mannen, Meisjes, Liefde, Grenzen, Loverboys, Nee en Ja zeggen, Homoseksualiteit en Sociale media.

Inmiddels heeft Qpido dit programma op diverse scholen in Amsterdam met groot succes ingezet.

Training vlaggensysteem voor ouders en professionals

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren roept vragen op. Zowel bij opvoeders als bij professionals. Sensoa ontwikkelde samen met Movisie een methodiek om seksueel gezond en seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen. Deze methodiek noemt men het Vlaggensysteem. Het Vlaggensysteem is een theoretisch onderbouwde en in de praktijk uitgeteste pedagogische interventie. Het systeem bevat een zestal criteria voor seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met behulp van deze criteria toetst een ouder of een professional of het gesignaleerde gedrag passend is voor het kind of de jongere in kwestie, waarbij onderscheid gemaakt wordt in:

  • Groene vlag: gezond seksueel gedrag en experimenteergedrag
  • Gele vlag: licht grensoverschrijdend gedrag
  • Rode vlag: ernstig grensoverschrijdend gedrag
  • Zwarte vlag: zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag

Qpido heeft twee gecertificeerde trainers die trainingen geven in het Vlaggensyteem aan ouders en professionals, zodat zij beter onderscheid kunnen maken tussen gezond en ongezond seksueel gedrag en zodat zij weten hoe op dit gedrag te reageren naar het kind/jongere toe. Daarnaast biedt het vlaggensysteem ook handvatten om met jongeren in gesprek te gaan over (ongezond) seksueel gedrag.Trainingen en voorlichtingen op maatOp aanvraag biedt Qpido ook trainingen een voorlichtingen op maat aan. Voor meer info kunt u mailen naar info@qpido.nl of bellen naar 06-29338064.

Training Seksualiteit en Opvoeden voor professionals

In het kader van de implementatie van het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg biedt Qpido een training aan professionals aan waar het bespreekbaar maken van seksualiteit in de opvoeding van jeugdigen centraal staat. Een breed scala aan onderwerpen wordt uitgediept, van de gezonde seksuele ontwikkeling tot aan seksueel misbruik. Het delen van kennis, oefeningen, het vlaggensysteem (ontwikkeld door Movisie en Sensoa) en de ruimte voor inbreng van eigen casussen maakt dat deze interactieve training professionals helpt hun eigen vaardigheden op dit gebied te versterken en uit te breiden. De training bestaat uit 4 dagdelen en heeft als doel de handelingsverlegenheid rond dit onderwerp te doorbreken, zodat alle kinderen seksueel veilig en gezond kunnen opgroeien.

Naast deze training is er een variant ontwikkeld voor pleegzorg. Dit is een train-de-trainersmodule, waarbij pleegzorgmedewerkers worden getraind in het geven van een training aan pleegouders.

Voorlichtingsles Sexting en Grooming

In de huidige maatschappij is de rol van het internet en de sociale media groot. Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee en vertaalt zich naar het opgroeien en opvoeden van kinderen. Het vergroten van de weerbaarheid van kinderen ten aanzien van deze risico’s is dus van groot belang, evenals de signalering en ondersteuning door opvoeders.

Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media. De term bestaat uit sex (de inhoud is seksueel getint) en texting (de vorm, zoals what’s app). De impact hiervan voor slachtoffers is enorm. Er is een aantal gevallen bekend waarbij slachtoffers geen andere uitweg zagen dan zelfmoord.

Grooming is een werkwijze van (vaak) mannen om het vertrouwen te winnen van kinderen zodat zij uiteindelijk seksueel misbruik van hen kunnen maken via internet, maar ook via ontmoetingen in real life. Dit zijn zowel volwassen mannen die kinderen gebruiken voor seks als jongens/mannen die kinderen voor zich winnen en aanzetten tot prostitutieactiviteiten.

Het aansluitende lesprogramma heeft tot doel de onderwerpen uit de film bespreekbaar te maken en kennis ten aanzien van de onderwerpen te vergroten. Daarnaast heeft het programma tot doel de (seksuele) weerbaarheid van leerlingen ten aanzien van de risico’s van sociale media te vergroten. Ouders en docenten worden in een voorlichtingsbijeenkomst bekend gemaakt met de thema’s uit de film en worden handvatten meegegeven om seksueel grensoverschrijdend gedrag te signaleren en kinderen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. Het lesprogramma richt zich in principe op kinderen/ jeugdigen en hun ouders en leerkrachten van 11 t/m 14 jaar (groep 8 basisonderwijs en groepen 1 en 2 voortgezet onderwijs). Indien er behoefte is aan voorlichting en bewustwording bij andere groepen kinderen, professionals en beleidsmakers kan het aanbod ook op maat worden aangeboden.

Indien er tijdens het lesprogramma en de bijeenkomsten blijkt dat er kinderen zijn waarbij vragen spelen op het gebied van liefde, relaties, grenzen, seks en dwang kan Qpido worden geconsulteerd. Zo kunnen signalen snel worden doorgepakt naar extra ondersteuning.

Trainingen en voorlichtingen op maat

Op aanvraag biedt Qpido ook trainingen een voorlichtingen op maat aan. Voor meer info kunt u mailen naar info@qpido.nl of bellen naar 06-29338064.

Ouders

Ouders kunnen terecht voor advies als zij vragen of zorgen hebben over de seksuele ontwikkeling, het aangeven van grenzen of risicovol gedrag. Ouders kunnen op deze manier bijvoorbeeld leren hoe zij hierover in gesprek kunnen gaan met hun zoon of dochter.

Professionals

Qpido geeft training en voorlichting aan professionals die in hun dagelijkse werk te maken hebben met risicojongeren (jongeren die een groter risico lopen om slachtoffer of dader te kunnen worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksuele dwang). Met als doel dat deze professionals beter leren signaleren. In Amsterdam geven wij diverse voorlichtingsbijeenkomsten om professionals bewuster te maken van de signalen en hen handvatten te geven over hoe met deze problematiek om te gaan.

Chatten

De mogelijkheid bestaat om digitaal een consult te hebben, bijvoorbeeld via de chat. Dit is laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk voor de jongere en hij/zij kan op deze manier in gesprek gaan en vragen stellen aan een hulpverlener. Ook ouders kunnen met hun vragen terecht op de chat. Heeft u als professional vragen mail dan naar info@qpido.nl .